حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی 

خود تو می دانی که من رند دهن سرویسی ام

+

1395/5/5