خداوندگارا

چنان کن سرانجام کار

من خشنود باشم و من رستگار

تو هم که خدایی و به چیزی نیاز نداری